1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su "monomy.lt" taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu "monomy.lt" internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo "monomy.lt" puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.

3. Internetinės parduotuvės "monomy.lt" prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

    4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

    4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

    4.3. juridiniai asmenys;

    4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, sutinka su Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis bei turi teisę pirkti prekes "monomy.lt" internetinėje parduotuvėje.

6. Prekinis ženklas "Monomy" ir jo vizualizacijos elementai yra patentuoti ES patentų biure, todėl bet koks prekinio ženklo naudojimas be raštiško sutikimo yra traktuojamas kaip teisės pažeidimai ir numatomos baudos.

7. Internetinę parduotuvę www.monomy.lt valdantis Pardavėjas yra UAB „Rodom“ (juridinio asmens kodas 303446893). Pardavėjas gerbia internetinės Pirkėjų (t. y. asmenų, įsigijusių internetinėje parduotuvėje www.monomy.lt prekių) ir visų kitų užsiregistravusių prie asmeninės www.monomy.lt paskyros asmenų (t. y. nepaisant to, ar tokie užsiregistravę asmenys yra Pirkėjai, ar ne) (toliau – „Duomenų subjektai“) privatumą bei tvarko Duomenų subjektų pateikiamus asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Pardavėjas tvarko Duomenų subjektų pateiktus asmens duomenis prekybos internetinėje parduotuvėje www.monomy.lt tikslu.  Šiuo tikslu Pardavėjas tvarko šiuos Duomenų subjekto pateikiamus duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, prekės pristatymo adresą, prekės-paslaugos apmokėjimo duomenis (apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istoriją. Jeigu nusipirktą prekę reikia pristatyti Pirkėjui į jo nurodytą vietą, minėti asmens duomenys (ar dalis jų) gali būti teikiami atitinkamoms prekių pristatymo įmonėms. Šiame punkte nurodytus Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarko 1 metus nuo Duomenų subjekto paskyros elektroninėje parduotuvėje panaikinimo, o jeigu Duomenų subjektas pirko prekes neužsiregistravęs – 1 metus nuo paskutinio pirkimo elektroninėje parduotuvėje (nebent teisės aktai įsakmiai numatytų kitokį terminą).

9. Jeigu Duomenų subjektas pats išreiškia atskirą sutikimą (pasirenka prenumeruoti Pardavėjo siunčiamus naujienlaiškius) – Pardavėjas Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis gali tvarkyti rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui). Šiuo tikslu Pardavėjas tvarko šiuos Duomenų subjekto pateikiamus duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą[A1] . Duomenų subjektas, užsiprenumeravęs Pardavėjo siunčiamus naujienlaiškius, visuomet gali prisijungęs prie savo asmeninės paskyros atšaukti naujienlaiškių siuntimą arba susisiekti su Pardavėju ir paprašyti nutraukti naujienlaiškių siuntimą – tokiu atveju Pardavėjas atitinkamo Duomenų subjekto asmens duomenų rinkodaros tikslais nebetvarkys. Šiame punkte nurodytus Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarko 1 metus nuo Duomenų subjekto paskyros elektroninėje parduotuvėje panaikinimo (nebent teisės aktai įsakmiai numatytų kitokį terminą).

10.  Duomenų subjektai, gali raštu kreiptis į Pardavėją siekdami įgyvendinti savo, kaip Duomenų subjektų, teisės aktuose numatytas teises, be kita ko:

    10.1.       teisę žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

    10.2.       teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

    10.3.       teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

    10.4.       teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens jo duomenys.

11.             Gavęs rašytinį pagrįstą ir suprantamą Duomenų subjekto reikalavimą, Pardavėjas jį išnagrinėja ir įgyvendina Duomenų subjekto teises ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Pardavėjas, atsisakydamas vykdyti Duomenų subjekto prašymą, Duomenų subjektui pateikia išsamius tokio atsisakymo motyvus.